logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
 

Privacy statement

Privacy statement

Dit is het privacy statement van Specialistische Zorg Techniek B.V. en alle aan haar gelieerde vennootschappen. Deze vennootschappen worden hierna tezamen aangeduid als “SZT B.V.”

SZT B.V, is gevestigd aan de Tolweg 2, 5171 PV Kaatsheuvel, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
SZT B.V.
Telefoonnummer: +31 85 902 02 66
Internetadres: www.eritek.nl
E-mailadres: sales@eritekbv.nl

Gegevens van cliënten

Persoonsgegevens die wij verwerken
SZT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u of uw behandelaar deze aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag
wij persoonsgegevens verwerken

SZT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de bestelling van een hulpmiddel;
 • Het afhandelen van uw betaling al dan niet via uw zorgverzekering;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het leveren van de door u bestelde goederen en/of te leveren diensten. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken, maar dat kan mogelijk tot gevolg hebben dat wij u geen goederen kunnen leveren, althans dat wij u niet kunnen adviseren omtrent de geschiktheid van de door u bestelde goederen en/of te leveren diensten.

U kunt via het hierboven vermelde e-mailadres informeren over de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SZT B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard tenzij u binnen deze termijn opnieuw een van onze producten aanschaft of gebruik maakt van onze diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden
SZT B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SZT B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SZT B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens van zakelijke relaties
Onder zakelijke relaties wordt verstaan: werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties, zoals, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen.
Doeleinden gegevensverzameling: SZT B.V. zal de over de zakelijke relaties verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 2. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 4. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 5. om u toegang te kunnen verlenen tot, en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen;
 6. om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke;
 7. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Gebruik door derden
SZT B.V. kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Daarnaast kan SZT B.V. uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen.

Rechten en beveiliging

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SZT B.V. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sales@eritekbv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten
SZT B.V. wil u er tevens op wijzen dat u een klacht kunt indienen bij onze klachtenfunctionaris. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat SZT B.V. niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar niet tevreden bent met de reactie.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor zover u uw klacht niet aan ons heeft voorgelegd, verzoeken wij u de klacht, voordat u deze indient bij de Autoriteit Persoonsgegevens, aan ons voor te leggen. Mogelijk dat wij met u al tot een oplossing komen en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens niet meer nodig is.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SZT B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor zover de gegevens door derden worden verwerkt, heeft SZT B.V. met de verwerker een verwerkersovereenkomst afgesloten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Bijzondere persoonsgegevens
SZT B.V. verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende wet- en/of regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan SZT B.V. verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving.

Open chat
Kunnen wij u helpen?
Klik de knop met de pijl om de communicatie te starten.
Powered by